Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią jako Użytkownika w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego adwokat.debica.pl (dalej jako: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Wajdowicz, NIP: 8722434539 REGON: 520517746 (dalej jako: Administrator).

3. Z Administratorem, we wszystkim sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu, a przede wszystkim z realizacją praw związanych z przetwarzaniem danych, Pan/Pani może się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: michal.wajdowicz@adwokatura.krakow.pl lub listownie – kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

4. W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapobieżenie udostępnieniu danych osobom nieuprawnionym. Procedury i zalecenia zostały sporządzone zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowym, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania lub w celi realizacji zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
b) dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
c) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
d) prezentacji oferty i informacji,

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

a) podmioty prowadzący obsługę księgową Kancelarii;
b) podmiot zapewniający usługi poczty elektronicznej w zakresie usług z zakresu poczty elektronicznej;
c) podmiot świadczący usługę zastępstwa substytucyjnego;
d) pracownicy Kancelarii;
e) inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi;

8. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do wglądu do przetwarzanych danych, które Pani/Pan przekazał, jak również do ich modyfikacji, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia z serwisu, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe pozostawione w serwisie nie będą podlegały profilowaniu, nie zostaną również sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach następujący sposób:

a) poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzach,
b) poprzez gromadzenie plików „cookies”,